Câu hỏi thường gặp khi xem xét về Google Workspace

Bạn đã là khách hàng của Google Workspace? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Thiết lập

Có, bạn có thể di chuyển dữ liệu lịch, danh bạ và email hiện có sang Google Workspace. Bạn có thể di chuyển dữ liệu của chính mình và các thành viên nhóm hoặc có thể để nhóm tự di chuyển dữ liệu của họ. Google Workspace có các công cụ để di chuyển dữ liệu từ Microsoft® Exchange, Outlook® hoặc Office 365™, IBM® Notes® và các hệ thống email khác. Hãy xem phần Di chuyển dữ liệu của tổ chức sang Google Workspace để biết thêm thông tin về các công cụ có thể dùng cho việc di chuyển này.

Không, bạn sẽ tiếp tục gửi/nhận email như thường lệ. Để sử dụng Gmail với Google Workspace, bạn thiết lập miền (bản ghi MX) để chuyển luồng thư của mình đến máy chủ thư của Google. Việc đó giống như đăng ký địa chỉ mới với bưu điện để chuyển thư tới địa điểm mới của bạn. Sau khi thay đổi bản ghi MX có hiệu lực (tối đa 72 giờ), bạn có thể bắt đầu nhận/gửi email thông qua tài khoản Google Workspace của mình. Cho đến lúc đó, bạn sẽ nhận/gửi email qua hệ thống thư cũ.

Không, quá trình chuyển này sẽ không ảnh hưởng đến trang web hiện tại của bạn. Thiết lập Google Workspace không yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web hiện tại của bạn. Mặc dù Google Workspace không phải là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm về các giải pháp lưu trữ web của Google thông qua Google Cloud Platform.

Để sử dụng Google Workspace, bạn cần có miền. Tên miền sẽ xuất hiện sau www. trong URL trang web. Nếu bạn đã có miền, hãy nhập miền đó khi đăng ký Google Workspace. (Bạn sẽ được yêu cầu xác minh rằng mình sở hữu miền.) Nếu chưa có miền hoặc muốn có một miền khác với Google Workspace, bạn có thể mua miền mà mình chọn (nếu có) từ Google.

Có, bạn có thể làm việc với đối tác của Google Workspace . Những công ty dịch vụ CNTT có kinh nghiệm này có thể giúp bạn đánh giá, tùy chỉnh, triển khai và chuyển đổi sang Google Workspace. Họ cũng có thể cung cấp dịch vụ đào tạo, quản lý dữ liệu và hỗ trợ liên tục. Nếu có thắc mắc về cách thiết lập Google Workspace, bạn cũng có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Workspace. Nhóm hỗ trợ làm việc 24/7.
Truy cập Trang web thiết lập để biết thông tin về cách thiết lập, mẫu liên lạc và các tài nguyên để triển khai và quản lý thay đổi.

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.
Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.
Scroll to Top