công tác với đội nhóm

Cộng tác với đội nhóm của bạn trong Google Sheets

Cộng tác với đội nhóm của bạn bất cứ nơi đâu, trên bất kể các thiết bị khác nhau. Các cộng tác viên trên cùng một tài liệu có thể xem, bình luận hoặc chỉnh sửa tài liệu, tuỳ thuộc vào cách mà bạn phân quyền cho họ. Không có lý do gì mà phải gửi một email đính kèm các tài liệu hoặc gộp các tài liệu khác nhau vào chung một cái nữa.

Trong bài hướng dẫn này, GCS sẽ hướng dẫn bạn cách để cộng tác với đội nhóm trong Google Sheets, để chia sẻ các tài liệu của bạn giúp mọi người xem hoặc chỉnh sửa chúng, giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng. 

Chia sẻ bảng tính với nhiều người

Chia sẻ với những người cụ thể

 1. Mở tệp bạn muốn chia sẻ (mà bạn sở hữu hoặc có quyền chỉnh sửa).
 2. Nhấp vào Share (Chia sẻ).
 3. Nhập địa chỉ email hoặc nhóm mà bạn muốn chia sẻ.
 4. Chọn loại quyền truy cập bạn muốn cấp cho mọi người: Viewer (Người xem), Commenter (Người nhận xét), hoặc Editor (Người chỉnh sửa).
 5. Nhấp vào Send (Gửi).

Chia sẻ bằng liên kết

cộng tác với đội nhóm
 1. Mở tệp và nhấp vào Share (Chia sẻ).
 2. Trong Nhận liên kết, nhấp vào Copy link (Sao chép liên kết).
 3. (Tùy chọn) Để thay đổi quyền, nhấp Change (Thay đổi), sau đó chọn Viewer (Người xem), Commenter (Người nhận xét), hoặc Editor (Người chỉnh sửa).
 4. Sao chép và dán liên kết vào email hoặc bất kỳ nơi nào bạn muốn chia sẻ.

Thêm nhận xét và giao nhiệm vụ

cộng tác với đội nhóm
 1. Trong Docs, Sheets, hoặc Slides, chọn văn bản bạn muốn nhận xét về.
 2. Nhấp vào Thêm bình luận .
 3. Nhập bình luận của bạn vào ô.
 4. (Tùy chọn) Để hướng công việc của bạn hoặc nhận xét đến một người cụ thể, hãy nhập dấu cộng (+) theo sau là địa chỉ email của họ. Bạn có thể thêm bao nhiêu người tùy thích. Mỗi người sẽ nhận được một email với nhận xét của bạn và một liên kết đến tệp.
 5. (Tùy chọn) Để gán nhận xét cho một người cụ thể, hãy chọn hộp Assign to (Chỉ định cho).
 6. Nhấp vào Comment (Nhận xét) hoặc Assign (Chỉ định).

Gửi email cho cộng tác viên

Để theo dõi một cuộc trò chuyện quá dài để có nhận xét, hãy gửi email cho cộng tác viên ngay từ Trang tính.

cộng tác với đội nhóm
 1. Nhấp vào File Email collaborators (Tệp Gửi email cho cộng tác viên).
 2. (Tùy chọn) Để xóa một cộng tác viên khỏi email, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh tên của họ.
 3. Thêm chủ đề và tin nhắn.
 4. (Tùy chọn) Để gửi bản sao của email cho chính bạn, hãy chọn hộp Send a copy (Gửi bản sao).
 5. Nhấp vào Send (Gửi).

Chuyển sang phiên bản cũ hơn hoặc đặt tên cho phiên bản

Nếu bạn sở hữu bảng tính hoặc có quyền truy cập chỉnh sửa vào nó, bạn có thể xem các phiên bản trước đây và khôi phục chúng.

Trang tính: Xem phiên bản hoặc khôi phục phiên bản

cộng tác với đội nhóm
 1. Chọn File Version history (Lịch sử phiên bản) See version history (Xem lịch sử phiên bản).
 2. (Tùy chọn) Để chỉ xem các phiên bản đã đặt tên trong danh sách, hãy nhấp vào Only show named versions (Chỉ hiển thị các phiên bản đã đặt tên).
 3. Nhấp vào dấu thời gian để xem phiên bản trước của tệp. Bên dưới dấu thời gian, bạn sẽ thấy:
 • Tên của bất kỳ ai đã chỉnh sửa tài liệu.
 • Một màu bên cạnh tên của mỗi người. Các chỉnh sửa họ đã thực hiện xuất hiện trong màu đó.
 1. (Tùy chọn) Để đặt phiên bản này thành phiên bản hoạt động, hãy nhấp vào Restore this version (Khôi phục phiên bản này).

Đặt tên cho một phiên bản

 1. Chọn File Version history (Lịch sử phiên bản) Name current version (Đặt tên cho phiên bản hiện tại).
 2. Nhập tên và nhấp vào Save (Lưu).

Tạo bộ lọc và chế độ xem lọc

Để lọc ra dữ liệu trong bảng tính, hãy tạo một bộ lọc. Nếu bạn muốn các bộ lọc không ảnh hưởng đến chế độ xem của bất kỳ ai khác, hãy tạo các chế độ xem bộ lọc.

Tạo bộ lọc

 1. Chọn một dải ô.
 2. Nhấp vào Data (Dữ liệu) Create a filter (Tạo bộ lọc).
 3. Chuyển đến đầu dải ô và nhấp vào Filter (Bộ lọc) Bộ lọc  để xem các tùy chọn bộ lọc.

Tạo chế độ xem bộ lọc

cộng tác với đội nhóm
 1. Bấm vào ô có dữ liệu.
 2. Nhấn vào Data (Dữ liệu)Filter views (Lọc chế độ xem)Create new filter view (Tạo chế độ xem bộ lọc mới).
 3. Trong tiêu đề cột, hãy nhấp vào danh sách và chọn dữ liệu bạn muốn lọc. Hoặc, trong hộp tìm kiếm, nhập văn bản để tìm kiếm dữ liệu bạn muốn lọc.
 4. Bấm OK.
 5. Trong hộp Name (Tên), hãy nhập tên cho chế độ xem bộ lọc của bạn.
 6. Nhấp vào Data (Dữ liệu)Filter views (Lọc chế độ xem) để mở chế độ xem bộ lọc của bạn bất kỳ lúc nào.

Bảo vệ nội dung

Nếu bạn có nội dung nhạy cảm trong bảng tính, bạn có thể hạn chế mọi người cập nhật nội dung đó.

cộng tác với đội nhóm
 1. Mở trang tính và nhấp vào Data (Dữ liệu) > Protected sheets and ranges (Trang tính và phạm vi được bảo vệ).
 2. Nhấp vào +Add a sheet or range (Thêm trang tính hoặc phạm vi).
 3. Nhấn Range (Phạm vi) bảo vệ một loạt các nội dung hoặc tấm để bảo vệ một tờ nói chung.
 4. Nhấp vào Set permissions (Đặt quyền) và chọn hiển thị cảnh báo hoặc hạn chế người có thể chỉnh sửa nội dung.
 • Chỉ bạn: Chỉ bạn (và chủ sở hữu nếu bạn không phải là chủ sở hữu) mới có thể chỉnh sửa phạm vi hoặc trang tính.
 • Chỉ miền: Nếu bạn sử dụng Google Trang tính cho cơ quan hoặc trường học, chỉ những người trong miền của bạn mới có thể chỉnh sửa phạm vi hoặc trang tính. Tùy chọn này chỉ xuất hiện khi mọi người trong miền của bạn có thể chỉnh sửa bảng tính.
 • Tùy chỉnh: Chỉ những người bạn chọn mới có thể chỉnh sửa phạm vi hoặc trang tính.
 • Sao chép quyền từ một phạm vi khác: Sử dụng lại cùng một quyền mà bạn đã thiết lập trên một tập hợp ô hoặc trang tính khác.
 1. Nếu bạn muốn hiển thị cảnh báo khi ai đó cố gắng cập nhật nội dung, hãy nhấp vào Show a warning when editing this range (Hiển thị cảnh báo khi chỉnh sửa phạm vi này) Done (Xong).

Hạn chế chia sẻ, tải xuống, in hoặc sao chép

Nếu bạn có nội dung nhạy cảm trong bảng tính, bạn có thể ngăn mọi người tải xuống, in hoặc sao chép nội dung đó.

cộng tác với đội nhóm
 1. Ở đầu bảng tính, nhấp vào Share (Chia sẻ).
 2. Ở dưới cùng, nhấp vào Advanced (Nâng cao).
 3. Chọn hộp Disable options to download, print, & copy for commenters and viewers (Vô hiệu hóa các tùy chọn để tải xuống, in và sao chép cho người nhận xét và người xem).
 4. Nhấp vào Done (Xong).

Đặt ngày kết thúc để chia sẻ

Đặt thời hạn chia sẻ

Khi bạn làm việc với những người bên ngoài tổ chức của mình, chẳng hạn như khách hàng hoặc đại lý, bạn có thể muốn hạn chế quyền truy cập của họ vào một số tệp nhất định khi dự án của bạn hoàn thành.

Đặt ngày hết hạn

cộng tác với đội nhóm
 1. Ở đầu bảng tính, nhấp vào Share (Chia sẻ).
 2. Nếu tệp chưa được chia sẻ, hãy chia sẻ nó.
 3. Nhấp vào Advanced (Nâng cao).
 4. Di chuột qua tên của một người và nhấp vào Đặt thời hạn .
 5. Thay đổi ngày hết hạn truy cập.
  Lưu ý: Bạn không thể đặt thời hạn cho ngày hiện tại. Nếu bạn cần hạn chế quyền truy cập ngay lập tức, chỉ cần hủy chia sẻ tệp.
 6. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi) Done (Đã xong).

Xem ai đã xem bảng tính

Trong Trang tính, nếu bạn có quyền chỉnh sửa đối với một bảng tính, bạn có thể thấy:

 • Nó được chia sẻ với ai
 • Ai đã xem nó
 • Biểu đồ về người xem theo thời gian

Để xem trang tổng quan Hoạt động, ở trên cùng bên phải, nhấp vào Trang tổng quan hoạt động Bảng điều khiển hoạt động.

Nếu bạn không muốn lịch sử xem của mình xuất hiện trong trang tổng quan Hoạt động, bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật.

——————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – Đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

Sử dụng macro và tiện ích giúp bạn làm việc hiệu quả trong Google Sheets

Macro Google Sheets là gì?

Bạn hàng ngày phải làm việc với nhiều trang tính khác nhau, có quá nhiều tác vụ bạn thực hiện lặp đi lặp lại. Chẳng hạn như định dạng báo cáo theo một cách nhất định hoặc thêm cùng một biểu đồ vào dữ liệu bán hàng mới hoặc tạo công thức đặc biệt duy nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Macro là một chuỗi các hành động cụ thể cho phép bạn tự động hóa một loạt các thao tác để tăng năng suất. Tất cả hành động của bạn sẽ được lưu vào một file được liên kết với bảng tính mà chúng ghi lại.

Macro là một tính năng mạnh mẽ có thể làm mọi thứ cơ bản Sheets có thể làm. 

 • Áp dụng định dạng và kiểu dáng.
 • Tạo bảng tính hoàn toàn mới.
 • Sử dụng bất kỳ hàm, thanh công cụ, menu hoặc tính năng nào của Google Sheets.

Tại sao bạn nên sử dụng macro trong Google Sheets?

Macro trong Google Sheets giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, cho phép bạn tập trung vào hoạt động có giá trị cao hơn.

Macro giúp bạn tránh những sai lầm, đảm bảo tính nhất quán trong công việc, giảm cảm giác buồn chán trong công việc 

Và cuối cùng, chúng là một cánh cửa tuyệt vời vào thế giới tuyệt vời của mã hóa Apps Script, nơi bạn thực sự có thể tăng tốc các bảng tính của mình và hoạt động của Google Workspace (trước là G Suite).

Hoạt động Macro trong Google Sheets

Google Sheets cho phép bạn ghi lại các macro sao chép một loạt các tương tác giao diện người dùng cụ thể mà bạn xác định. Khi bạn đã ghi macro, bạn có thể liên kết macro đó với một phím tắt trong biểu mẫu Ctrl+Alt+Shift+Number. Bạn có thể sử dụng phím tắt đó để nhanh chóng thực thi lại các bước macro chính xác, thường là ở một nơi khác hoặc trên dữ liệu khác. Bạn cũng có thể kích hoạt macro từ menu Google Sheets > Macro.

Khi bạn ghi macro, Google Sheets sẽ tự động tạo chức năng Apps Script (chức năng macro) sao chép các bước macro. Hàm macro được thêm vào dự án Apps Script được liên kết với trang tính, trong một tệp có tiêu đề macros.gs. Trong trường hợp đã có một tệp dự án được liên kết với trang tính có tên đó, thì hàm macro sẽ được thêm vào nó. Google Sheets cũng tự động cập nhật tệp kê khai dự án tập lệnh, ghi lại tên và phím tắt được gán cho macro.

Vì mọi macro đã ghi đều được xác định hoàn toàn trong Apps Script nên bạn có thể chỉnh sửa chúng trực tiếp trong trình chỉnh sửa Apps Script. Bạn thậm chí có thể viết macro từ đầu trong Apps Script hoặc sử dụng các chức năng bạn đã viết và biến chúng thành macro.

Tự động hóa các tác vụ bằng macro

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại bằng macro trong Trang tính. Hoặc, nếu bạn cần các chức năng, menu hoặc cửa sổ tùy chỉnh, bạn có thể tạo chúng bằng Google Apps Script.

Xem lại các phương pháp hay nhất về macro

 • Giới hạn số lượng hành động trong macro để có hiệu suất tối ưu.
 • Sử dụng macro cho các hoạt động lặp lại thường xuyên không cần cấu hình nhiều.
 • Sử dụng các phím tắt macro duy nhất. Bạn có thể có tối đa 10 phím tắt trên mỗi trang tính. Mở macro bổ sung từ Macro công cụ .
 • Giảm trùng lặp macro bằng cách áp dụng macro được tạo cho một ô cho một phạm vi ô bằng cách chọn toàn bộ phạm vi ô và sau đó kích hoạt macro. 
 • Các tập lệnh macro dành riêng cho từng trang tính và chỉ có thể được sử dụng trong Trang tính — chúng sẽ không hoạt động trong Google Tài liệu, Biểu mẫu hoặc Trang trình bày.

Ghi lại một macro:

sử dụng Macro
 1. Trong Trang tính, mở bảng tính và nhấp vào Tools (Công cụ) Macros Record macro (Ghi macro).
 2. Chọn loại tham chiếu ô để sử dụng.
 3. Hoàn thành tác vụ bạn muốn ghi và nhấp vào Save (Lưu).
 4. Đặt tên cho macro và nhấp vào Save (Lưu).
 5. Nhấp vào Tools (Công cụ) Macros của bạn để chạy macro.

Tạo một tập lệnh:

 1. Nhấp vào Tools (Công cụ) Script editor (Biên tập kịch bản).
 2. Tạo kịch bản của bạn.

Chuyển đổi macro Excel sang Google Sheets

Bạn có thể chuyển đổi macro trong bảng tính Microsoft Excel sang Google Sheets bằng cách tạo lại chúng bằng Google Apps Script. Apps Script hỗ trợ macro trong Trang tính, giống như Microsoft Visual Basic cho Ứng dụng đối với Excel. 

Tạo lại và chỉnh sửa macro trong Trang tính bằng Apps Script:

 1. Ghi lại các macro trong bảng tính Excel ban đầu của bạn mà bạn cần tạo lại trong Trang tính.
 2. Trong Trang tính , mở bảng tính và nhấp vào Tools (Công cụ) Macros Record macro (Ghi macro).
 3. Chọn loại tham chiếu ô để sử dụng và nhấp vào Save (Lưu).
 4. Hoàn thành tác vụ bạn muốn ghi và nhấp vào Save (Lưu).
 5. Nhập tên cho macro và tùy chọn số phím tắt và nhấp vào Save (Lưu).
 6. Nhấp vào Tools (Công cụ) MacrosManage macros (Quản lý macro) để chỉnh sửa tập lệnh của bạn.
 7. Bên cạnh macro mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào Thêm Edit script (Chỉnh sửa tập lệnh).
 8. Trong phần macro.gs, hãy thực hiện các thay đổi của bạn đối với mã. Nếu cần, hãy sử dụng tài liệu Sheets Apps Script hoặc tìm kiếm trực tuyến khái niệm JavaScript mà bạn cần.
 9. Nhấp vào Lưu macro  và đóng tab để quay lại bảng tính của bạn.
 10. Lặp lại các bước 2 – 7 cho bất kỳ macro bổ sung nào mà bạn muốn tạo lại từ bảng tính ban đầu của mình.

Kích hoạt macro trong Trang tính

 1. Nhấp vào Tools (Công cụ) Macros đã lưu của bạn. Bạn cũng có thể chạy macro của mình bằng cách sử dụng phím tắt của nó.
 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn chạy macro, hãy cho phép ủy quyền.

Làm được nhiều việc hơn với các tiện ích bổ sung

Sử dụng các tiện ích bổ sung có sẵn để làm được nhiều việc hơn với Trang tính. Dưới đây là một số điều bạn có thể làm:

Tải xuống các tiện ích bổ sung:

sử dụng Macro
 1. Nhấp vào Add-ons (Tiện ích bổ sung) Get add-ons (Nhận tiện ích bổ sung).
 2. (Tùy chọn) Để xem mô tả về tiện ích bổ sung, hãy trỏ vào nó hoặc nhấp vào nó để xem mô tả đầy đủ.
 3. Nhấp vào tiện ích bổ sung bạn muốn cài đặt và nhấp vào Free (Miễn phí).
 4. Nếu cần, hãy xem lại thông báo truy cập và nhấp vào Allow (Cho phép).

——————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – Đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

biểu đồ hoá dữ liệu

Cách biểu đồ hoá để đơn giản quá trình thu thập, phân tích dữ liệu trong Google Sheets

Bạn có đang bị ngộp thở trong data khổng lồ. Bạn đang sử dụng Google Sheets. Vậy hãy tận dụng triệt để các biểu đồ hoá dữ liệu để thu thập, phân tích một cách hiệu quả và cho kết quả cao nhất.

Thêm biểu đồ trong Microsoft Excel và Google Sheets

Biểu đồ là một trong những thành phần không thể thiếu trong quá trình thu thập và phân tích dữ liệu. Khi nhìn các số liệu được biểu diễn trên biểu đồ chúng ta thấy trực quan và dễ hiểu hơn nhiều so với nhìn vào các con số trong bảng báo cáo.

Thêm biểu đồ trong Microsoft Excel

Bước 1: Chọn bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ

Bước 2: Trong thẻ Insert, chọn nhóm Chart và chọn loại biểu đồ phù hợp

 biểu đồ hoá

Bước 3: Vẽ ra vị trí bất kỳ trong Sheet

Nếu biểu đồ chưa đúng hoặc cần thay đổi dữ liệu nạp vào biểu đồ, chọn thẻ Chart Tools (thẻ này xuất hiện khi bấm chọn biểu đồ), chọn tiếp thẻ Design, rồi chọn tới chức năng Select Data

Bước 4: Trang trí biểu đồ

Thêm biểu đồ trong Google Sheets

 1. Trong bảng tính, hãy đánh dấu phạm vi dữ liệu mà bạn muốn tạo biểu đồ.
 2. Nhấp vào Insert (Chèn)sau đó Charts (biểu đồ).
 3. (Tùy chọn) Để tùy chỉnh biểu đồ, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm nhấp chọn Edit charts (Chỉnh sửa biểu đồ).

Nhận biểu đồ tự động

Biểu đồ là dạng phân tích dữ liệu bạn thường thấy và Sheets giống như một chuyên gia phân tích xử lý dữ liệu bằng biểu đồ tự động cho bạn vậy. Việc bạn làm còn là ngồi đợi kết quả.

Nhận tóm tắt và biểu đồ về dữ liệu của bạn bằng cách nhấp vào nút trong Sheets. Nó giống như có một chuyên gia phân tích dữ liệu ngồi bên cạnh bạn. 

 biểu đồ hoá

Sheets: Nhận biểu đồ tự động

 1. Trong bảng tính, hãy chọn một phạm vi ô, cột hoặc hàng. Nếu không, bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết dựa trên vị trí con trỏ của bạn.
 2. Ở dưới cùng, nhấp vào biểu tượng Explore (Khám phá) Mở Khám phá.
 3. Chọn một sự lựa chọn:
 • Trỏ vào biểu đồ và nhấp vào biểu tượng Chèn biểu đồ Chèn biểu đồ.
 • Đặt câu hỏi về dữ liệu của bạn trong Answers (Câu trả lời).
  Kết quả có thể bao gồm các biểu đồ. Để thêm một, hãy trỏ chuột vào nó và nhấp vào biểu tượng Chèn biểu đồ Chèn biểu đồ.

Mẹo: Để tùy chỉnh biểu đồ, hãy nhấp vào Thêm, chọn Edit chart (Chỉnh sửa biểu đồ), Customize (Tùy chỉnh).

Thêm biểu đồ vào Tài liệu và Trang trình bày

Hướng dẫn sao chép và dán biểu đồ Excel sang Microsoft Word, Microsoft PowerPoint

Bước 1:

Trước tiên bạn cũng phải tạo biểu đồ trong Excel dựa vào bảng số liệu trong Excel. Sau đó nhấn vào biểu đồ rồi nhấn tổ hợp Ctrl + C, hoặc nhấn vào mục Copy ở phía trên.

 biểu đồ hoá

Bước 2:

Trong giao diện Word chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + V để dán biểu đồ vào Word.

Để chỉnh sửa lại biểu đồ chúng ta click đúp chuột trực tiếp vào biểu đồ. Khi đó hiển thị các nhóm chỉnh sửa ở bên trên thanh công cụ. Để chỉnh sửa lại số liệu chúng ta nhấn vào Edit Data.

 biểu đồ hoá

Hướng dẫn sao chép và dán biểu đồ Google Sheets sang Docs (Trang Tài liệu), Slides (Trang trình bày)

Giúp mọi người trực quan hóa dữ liệu trong bản trình bày hoặc tài liệu bằng cách thêm biểu đồ từ Sheets. Nếu dữ liệu nguồn thay đổi, bạn có thể cập nhật biểu đồ bằng cách nhấp vào nút.

 biểu đồ hoá
 1. Trong Sheets, mở bảng tính và trong biểu đồ, nhấp vào biểu tượng Thêm , chọn Copy chart (Sao chép biểu đồ).
 2. Trong Docs (Trang Tài liệu) hoặc Slides (Trang trình bày), hãy paste biểu đồ.
 3. Chọn một sự lựa chọn:
 • Để cập nhật biểu đồ nếu dữ liệu nguồn thay đổi, hãy chọn Link to spreadsheet (Liên kết tới bảng tính). Sau đó, nếu dữ liệu nguồn thay đổi, ở đầu biểu đồ, hãy nhấp vào Update (Cập nhật).
 • Để giữ cho biểu đồ không được liên kết (không được cập nhật), hãy chọn Dán bỏ liên kết.
 1. Nhấp vào Dán.

Các hàm trong Sheets và Excel

Một số chức năng độc đáo trong Sheets:

 • Filter: Trả về phiên bản đã lọc của phạm vi nguồn, chỉ trả về các hàng hoặc cột đáp ứng các điều kiện đã chỉ định.
 • Sortn: Trả về một số mục được chỉ định trong tập dữ liệu sau khi sắp xếp.
 • Sparkline: Tạo một biểu đồ thu nhỏ trong một ô.
 • Query: Chạy truy vấn Ngôn ngữ truy vấn API trực quan hóa của Google trên toàn bộ dữ liệu.
 • Google Finance: Nhận thông tin chứng khoán hiện tại hoặc lịch sử từ Google Finance.
 • Google Translate: Dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
 • Importrange: Nhập một dải ô từ một bảng tính được chỉ định.

Chèn bảng tổng hợp trong Microsoft Excel và Google Sheets

Chèn bảng tổng hợp trong Microsoft Excel

Để chèn một bảng tổng hợp, hãy thực hiện các bước sau.

1. Nhấp vào bất kỳ ô đơn nào bên trong tập dữ liệu.

2. Trên tab Chèn, trong nhóm Bảng, hãy bấm Pivot Table.

 biểu đồ hoá

Hộp thoại sau xuất hiện. Excel tự động chọn dữ liệu cho bạn. Vị trí mặc định cho một bảng tổng hợp mới là New Worksheet.

3. Bấm OK.

 biểu đồ hoá

Thêm một bảng tổng hợp mới trong Google Sheets

 biểu đồ hoá
 1. Đánh dấu dữ liệu trong bảng tính của bạn.
 2. Nhấp vào Data, chọn Pivot Table (bảng Tổng hợp). Một bảng tổng hợp mở ra trong một Sheets (tab) mới.
 3. Trong trình chỉnh sửa bảng tổng hợp, hãy thêm hàng, cột, giá trị và bộ lọc.

Nhận bảng tổng hợp tự động trong Google Sheets

 biểu đồ hoá
 1. Trong bảng tính của bạn có chứa dữ liệu nguồn, hãy nhấp vào biểu tượng Khám phá Mở Khám phá.
 2. Chọn một sự lựa chọn:
 • Trỏ vào bảng tổng hợp và nhấp vào biểu tượng Chèn bảng tổng hợp Thêm bảng.

Đặt câu hỏi về dữ liệu của bạn trong Answers (Câu trả lời). Kết quả có thể bao gồm bảng tổng hợp. Để thêm một bảng, hãy trỏ chuột vào nó và nhấp vào biểu tượng Chèn bảng tổng hợp Thêm bảng.

——————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

quản lý dữ liệu google sheets

Những cách cơ bản để quản lý dữ liệu Google Sheets

Bạn đang cùng GCS đi vào hành trình khám phá những tiện ích của công cụ Google Sheets trong bộ công cụ Google Workspace (trước đây là G Suite). Hãy tiếp tục đồng hành cùng GCS đi tìm hiểu cách quản lý dữ liệu Google Sheets ngay trong bài viết dưới đây nhé. 

Thực hiện các thao tác cơ bản

quản lý dữ liệu Google Sheets

Trong Google Sheets các chức năng của một trang tính cơ bản vẫn không có gì thay đổi so với chức năng cơ bản của excel.

Do vậy, hầu hết các thao tác cơ bản hoạt động theo cùng một cách trong Google Sheets và Microsoft Excel, chẳng hạn như:

 • Di chuyển hàng và cột
 • Thêm hoặc xóa hàng hoặc cột
 • Thêm chức năng (tên chức năng giống nhau)
 • In bảng tính
 • Sao chép và dán dữ liệu

Đây là các thao tác cơ bản nhất mọi người thường gặp khi sử dụng Microsoft Excel và Google Sheets cũng không ngoại lệ.

Tìm kiếm Data 

Cách tìm kiếm data trên Google Sheets không khác gì so với Excel, mà còn được tối ưu gọn gàng hơn trên thanh công cụ góc bên trái.

Tìm kiếm data dễ dàng chỉ cần vài thao tác đơn giản, không bị phức tạp hóa các chức năng. Bảng dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cụ thể hơn về cách tìm kiếm data trên Google Sheets và có sự so sánh với Excel.

Cách để Find & Select (Tìm và chọn) trong Microsoft Excel

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần tìm kiếm. Để tìm kiếm trên toàn bộ tập tin, nhấp chuột vào bất kỳ ô nào trên trang hoạt động.

Bước 2: Mở hộp thoại Find and Replace trong Excel bằng cách nhấn phím tắt Ctrl + F. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn chuột vào tab Home > Editing > Find & Select > Find

quản lý dữ liệu Google Sheets

Bước 3: Trong ô Find what, gõ vào ký tự mà bạn đang muốn tìm kiếm (văn bản hay dạng số) và nhấn chuột chọn Find All hoặc Find Next.

Khi bạn chọn Find Next, Excel sẽ chọn giá trị tìm kiếm xuất hiện đầu tiên trên bảng tính, nhấn chuột lần thứ hai sẽ chọn giá trị xuất hiện thứ hai và cứ như vậy.

Khi bạn chọn Find All, Excel sẽ mở ra một danh sách liệt kê tất cả các lần xuất hiện của giá trị tìm kiếm, và bạn có thể nhấn chuột chọn bất kỳ mục nào trong danh sách để điều hướng đến ô tương ứng.

Cách để Find & Replace (Tìm và thay thế) trong Google Sheets

quản lý dữ liệu Google Sheets
 1. Trong Google Sheets , mở bảng tính và nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) sau đó chọn Find and replace (Tìm và thay thế).
 2. Bên cạnh Find (Tìm), nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm.
 3. Bên cạnh Replace with (Thay thế bằng), nhập dữ liệu mới.
 4. Bên cạnh Search (Tìm kiếm), hãy chọn Google Sheets bạn muốn tìm kiếm.
 5. (Tùy chọn) Để tinh chỉnh tìm kiếm của bạn, hãy chọn các tùy chọn bổ sung.
  Bạn có thể làm cho tìm kiếm của mình phân biệt chữ hoa chữ thường, tìm các kết quả phù hợp chính xác, sử dụng biểu thức chính quy hoặc tìm kiếm trong công thức.
 6. Chọn một tùy chọn để thay thế dữ liệu:
 • Để thay thế từng trường hợp một, hãy nhấp vào Find (Tìm) sau đó chọn Replace Thay thế).
 • Để thay thế tất cả các trường hợp, hãy nhấp vào Replace all (Thay thế tất cả).

Xem các thay đổi đối với Data

Bạn muốn xem lại các phiên bản trước hay muốn thay đổi phiên bản hiện tại dù trên Excel hay Google Sheets thực hiện vô cùng đơn giản:

Trong Google Sheets bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản có khi chỉ là 1 – 2 cú nhấp chuột là ta có thể xem và thay đổi các phiên bản mà ta muốn khôi phục, hay thay đổi. Bảng bên dưới sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách sử dụng trong Google Sheets và trong cả excel như thế nào.

Theo dõi các thay đổi trong Microsoft Excel

Để bật Theo dõi Thay đổi:

Theo dõi các thay đổi trong Microsoft Excel
 1. Từ tab Review, nhấp vào lệnh Track Changes (Theo dõi Thay đổi), sau đó chọn Highlight Changes (Đánh dấu các Thay đổi) từ trình đơn thả xuống.
 2. Các Highlight Changes (Đánh dấu các Thay đổi) hộp thoại sẽ xuất hiện. Chọn hộp bên cạnh  Track changes while editing (Theo dõi thay đổi trong khi chỉnh sửa). Xác minh rằng hộp được chọn cho các Highlight changes on screen (Đánh dấu các thay đổi trên màn hình), sau đó bấm OK.
 3. Nếu được nhắc, hãy bấm OK để cho phép Excel lưu sổ làm việc của bạn.
 4. Theo dõi Thay đổi sẽ được bật. Hình tam giác và màu đường viền sẽ xuất hiện trong bất kỳ ô nào bạn chỉnh sửa. Nếu có nhiều người đánh giá, mỗi người sẽ được chỉ định một màu khác nhau.
 5. Chọn ô đã chỉnh sửa để xem tóm tắt các thay đổi được theo dõi. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã thay đổi nội dung của ô D14 từ để làm quen với nhóm của bạn.
quản lý dữ liệu Google Sheets

Cách để xem lịch sử phiên bản trên Google Sheets

Lịch sử phiên bản cho biết ai đã thực hiện thay đổi (và thời điểm) đối với bảng tính. 

quản lý dữ liệu Google Sheets
 1. Trong Google Sheets, hãy mở tệp.
 2. Nhấp vào File chọn Version history (Lịch sử phiên bản) chọn See version history ( Xem lịch sử phiên bản).

Cách xem những ai đã nhận xét, chỉnh sửa, di chuyển hoặc chia sẻ bảng tính.

Cách xem những ai đã nhận xét, chỉnh sửa, di chuyển hoặc chia sẻ bảng tính.
 1. Mở Drive và nhấp một lần vào bảng tính để chọn nó.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Xem chi tiết .
 3. Nhấp vào Activity (Hoạt động).

 Hạn chế chia sẻ dữ liệu

Một tính năng rất hay và thú vị trong Google Sheets bạn cần lưu ý tới đó là:

quản lý dữ liệu Google Sheets
 1. Trong bảng tính bạn là chủ sở hữu, hãy nhấp vào Share (Chia sẻ).
 2. Nhấp vào Advanced (Nâng cao).
 3. Chọn một hoặc cả hai hộp sau:
 • Prevent editors from changing access and adding new people (Ngăn người chỉnh sửa thay đổi quyền truy cập và thêm người mới)
 • Disable options to download, print, and copy for commenters and viewers (Tắt các tùy chọn tải xuống, in và sao chép cho người nhận xét và người xem)
 1. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).
 2. Nhấp vào Done (Xong).

Một tính năng rất hay và thú vị khi bạn có thể hạn chế được những thành viên không có vai trò trong file đó. Tính bảo mật file cho doanh nghiệp của bạn sẽ được nâng cao hơn.

Sử dụng phím tắt

Bạn muốn các thao tác trở nên nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian Google Sheets có vô vàn các phím tắt giúp bạn tiết kiệm thời gian và thao tác.

Google Sheets: Xem danh sách đầy đủ các phím tắt

 1. Mở Google Sheets.
 2. Đối với Windows và Chrome OS, nhấn Ctrl + / .
 3. Đối với Mac, nhấn ⌘ + / .

Google Sheets một công cụ tuyệt vời mà Google mang đến cho bạn trải nghiệm quen thuộc cũng có chút mới lạ và đầy thú vị. Cùng chờ đón thêm những bài viết đầy điều bí ẩn dần được bật hé lộ sắp tới nhé.

——————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

6 phương pháp hay nhất về google sheets và excel

6 phương pháp hay nhất về Google Sheets và Excel bạn cần biết

Tương tác, cộng tác, làm việc với mọi người dễ dàng hơn cho dù có sử dụng Excel hay là Google Sheets. Dưới đây là 6 phương pháp hay nhất về Google Sheets và Excel bạn cần biết, GCS muốn chia sẻ tới bạn để công việc trở nên hiệu quả nhất.

Làm việc với các file Excel trong Drive

Có nhiều cách khác nhau để làm việc với file Microsoft Excel. Bạn có thể: 

 • Nhập dữ liệu Excel vào Google Sheets (Trang tính).
 • Chuyển đổi file Excel sang Google Sheets (Trang tính).
 • Chỉnh sửa file Excel trong Drive mà không cần chuyển đổi chúng.
 • Chuyển đổi file Google Sheets (Trang tính) sang Excel hoặc các định dạng khác.

Sử dụng Excel và Google Sheets cùng nhau

Nếu nhóm của bạn sử dụng Microsoft Excel và Google Sheets (Trang tính), đây là một số phương pháp hay nhất về thời điểm sử dụng từng sản phẩm.

Chuyển đổi bảng tính Excel hiện có sang Google Sheets (Trang tính) nếu:

 • Bạn cần cộng tác hoặc chỉnh sửa đồng thời với nhóm của mình.
 • Tập dữ liệu của bạn có từ 5 triệu ô trở xuống.

Tiếp tục làm việc trong bảng tính Excel hiện có của bạn nếu:

 • Tập dữ liệu của bạn lớn hơn 5 triệu ô.
 • Bạn đang sử dụng tiện ích bổ sung Hyperion với Excel.
 • Nếu bạn sử dụng các loại biểu đồ hiếm, chẳng hạn như biểu đồ kim tự tháp 3D hoặc biểu đồ hình tròn.

Chỉnh sửa file Excel trong Google Sheets

Mở file Excel từ Drive và chỉnh sửa file đó trong Google Sheets (Trang tính). Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được lưu ở định dạng Excel gốc. 

Chỉ trình duyệt Chrome

 1. Đảm bảo rằng tiện ích mở rộng Office Editing for Docs, Google Sheets và Slides chưa được cài đặt:
  • Mở Trình duyệt Chrome và ở góc trên bên phải, nhấp vào biểu tượng MoreMore Tools (Công cụ khác)Extensions (tiện ích mở rộng)
  • Nếu bạn thấy tiện ích mở rộng Office Editing for Docs, Google Sheets và Slides, hãy nhấp vào Remove (Xóa).
 2. Trong Drive, kích đúp vào file Excel.
  Bản xem trước file của bạn sẽ mở ra.
 3. Ở trên cùng, nhấp vào Open with Google Sheets (Mở bằng Google Trang tính).

Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa, chia sẻ, xem lịch sử phiên bản, cộng tác trong thời gian thực với những người khác và hơn thế nữa. Tất cả các thay đổi bạn thực hiện sẽ được lưu vào file Microsoft Office gốc. 

Nhập dữ liệu Excel vào Google Sheets

Bạn có thể nhập dữ liệu từ file Excel sang file Google Sheets (Trang tính) mới (hoặc hiện có). File Excel của bạn sẽ không bị thay đổi, ngay cả khi bạn thay đổi file Google Sheets (Trang tính).

6 phương pháp hay nhất
 1. Trong Google Sheets (Trang tính), tạo mới hoặc mở một bảng tính hiện có.
 2. Nhấp vào File sau đó cho Import.
 3. Chọn file Excel và nhấp vào Select (Chọn).
 4. Chọn một tùy chọn nhập:
 • Tạo bảng tính mới
 • Chèn (các) trang tính mới
 • Thay thế bảng tính
 1. Nhấp vào Import data (Nhập dữ liệu).
 2. Nếu được nhắc, hãy nhấp vào Open now (Mở ngay).

Chuyển đổi file Excel sang Google Sheets

Thay vì nhập dữ liệu, bạn có thể chuyển đổi file Excel sang Trang tính và tiếp tục làm việc với file đó trong Trang tính. file Excel của bạn sẽ không bị thay đổi.

6 phương pháp hay nhất
 1. Mở  Drive và nhấp đúp vào file Excel.
  Bản xem trước file của bạn sẽ mở ra.
 2. Ở trên cùng, nhấp vào Open with Google Sheets (Mở bằng Google Trang tính).
 3. Nhấp vào file sau đó chọn Save as Google Sheets (Lưu dưới dạng Google Trang tính).

Để tự động chuyển đổi tất cả các file Office tải lên trong tương lai sang Google Trang tính: 

 1. Trong  Drive, ở trên cùng, nhấp vào biểu tượng Cài đặt sau đó chọn Settings (Cài đặt).
 2. Bên cạnh Chuyển đổi file tải lên, hãy bật Convert uploaded files to Google Docs editor format (Chuyển đổi file đã tải lên sang định dạng trình chỉnh sửa Google Tài liệu).
  Lưu ý: Các file đã tải lên trước đó sẽ không được chuyển đổi.

Trong Drive, bạn sẽ thấy file Excel và file Trang tính mới. Bạn có thể giữ hoặc xóa file Excel. Nếu bạn giữ file Excel, để tránh nhầm lẫn, bạn có thể đổi tên nó thành một cái gì đó như [Đã lưu trữ] My docs.xls.

Mẹo: Sử dụng các biểu tượng này để nhanh chóng phân biệt Google Sheets (Trang tính) và file Excel trong Drive: 

Trang tínhTrang tính  ExcelExcel

Chia sẻ bản sao của file Trang tính ở định dạng Excel

Bạn có thể làm việc trên bảng tính trong Google Sheets (Trang tính) và sau đó gửi bản sao qua email dưới dạng file Excel (hoặc PDF).

 1. Trong Google Sheets (Trang tính), hãy mở file.
 2. Nhấp vào File sau đó chọn Email as attachment (Email dưới dạng file đính kèm).
 3. Trong Attach as (Đính kèm dưới dạng), chọn Microsoft Excel.
 4. Nhập địa chỉ email, chủ đề và tin nhắn.
 5. (Tùy chọn) Chọn hộp Send a copy to myself (Gửi bản sao cho chính tôi).
 6. Nhấp vào Send (Gửi).

Bạn cũng có thể tải xuống bản sao của file Trang tính ở định dạng Excel, PDF, CSV, ODS hoặc các định dạng khác. 

 1. Trong Trang tính, nhấp vào File sau đó chọn Download as.
 2. Chọn định dạng file bạn muốn tải xuống.

Vừa rồi là 6 phương pháp hay nhất mà GCS đã chia sẻ tới bạn về Google Sheets và Excel mong rằng nó sẽ hữu ích cho bạn và doanh nghiệp của mình nhé.

——————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – Đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

Website: www.gcs.vnwww.hvn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/gcsdotvn

truy cập vào google sheets

Cách truy cập vào Google Sheets (Trang tính) một cách nhanh chóng

Làm việc trên Sheets,  bạn thường truy nó bằng cách nào?

Truy cập trực tiếp vào địa chỉ trang web nhưng khi bạn đang ở trong một ứng dụng khác như Google Drive, hay đang ở giao diện màn hình chính của thiết bị việc truy cập thông thường sẽ làm bạn mất khá nhiều thời gian. GCS đem tới các bạn một số cách hữu ích để truy cập và thao tác ngay trên giao diện màn hình thiết bị hay Google Drive,… mà bạn cần biết.

Dưới đây là một số cách giúp bạn truy cập vào Google Sheets một cách nhanh chóng:

Truy cập Sheets (Trang tính) trên thiết bị của bạn

Bạn có thể mở Sheets (Trang tính) bằng bất kỳ cách vị trí nào dưới đây:

truy cập vào google sheets
 • Mở bằng mọi trình duyệt web và truy cập vào sheets.google.com.
 • Truy cập Google Drive, chọn New (Mới)Google Sheets (Google Trang tính) và tạo mới hoặc chọn từ một bản mẫu cho trước.
 • Hầu hết các trang của Google — Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào App Launcher chọn Sheets và mở Sheets.
 • Trên thiết bị Android — Cài đặt và mở ứng dụng Android.
 • Thiết bị iOS của Apple — Cài đặt và mở ứng dụng iOS.

Lưu ý: Các hướng dẫn trong hướng dẫn trên đây dành cho  truy cập web.

(Tùy chọn) Thêm nhiều Tài khoản Google

Bạn muốn có nhiều hơn một tài khoản Google? Bạn muốn nhanh chóng chuyển đổi giữa chúng bằng cấu hình Chrome. Hãy làm theo các bước dưới đây:

truy cập vào google sheets
 1. Trong trình duyệt Chrome, ở góc trên cùng bên phải bên cạnh thanh địa chỉ, nhấp vào hình ảnh hồ sơ của bạn.
 2. Sau đó nhấp vào Manage People (Quản lý tài khoản).
 3. Tiếp đó nhấp vào Add Persons (Thêm người).
 4. Rồi nhập tên, chọn hình ảnh đại diện và nhấp vào Add (Thêm).
 5. Sau đó bạn cũng đã đăng nhập được bằng Tài khoản Google bạn vừa thêm.
  (Tất cả cài đặt và dấu trang sẽ tự động được đồng bộ hóa)
 6. Nhấp vào hình ảnh profile của bạn và chọn một profile, tài khoản khác để chuyển đổi giữa các tài khoản.

Nếu bạn không chắc mình hiện đang sử dụng tài khoản nào, hãy nhấp vào tên của bạn và xem profile nào ở trên cùng đó chính là tài khoản bạn đang sử dụng.

Tạo dấu trang trình duyệt

Bạn thường xuyên truy cập vào sheets? Bạn có thể thêm nó vào thanh dấu trang trên trình duyệt của mình để truy cập chúng lần tới chỉ bằng một cú kích chuột. Đánh dấu trang giúp bạn truy cập những trang web ưa thích nhanh chóng, đơn giản, dễ dàng.

truy cập vào google sheets
 1. Trong Trình duyệt Chrome, mở Sheets (Trang tính).
 2. Ở góc trên bên phải, nhấp vào Thêm chọn Bookmarks (Dấu trang).
 3. Tôi đảm bảo với bạn rằng trang được thêm vào dấu trang sẽ Hiển thị Thanh dấu trang có dấu kiểm bên cạnh.

Hoặc: Trong thanh địa chỉ, nhấp vào biểu tượng Dấu trang Ngôi sao để thực hiện dấu trang.

Nếu bạn không sử dụng Chrome, hãy làm theo hướng dẫn của trình duyệt để đánh dấu trang sheets.google.com.

Thêm lối tắt trên màn hình cho Sheets – Trang tính (chỉ dành cho Windows)

Nếu đang sử dụng Microsoft Windows, bạn có thể thêm lối tắt vào Sheets (Trang tính) trên màn hình của mình để truy cập Sheets nhanh chóng hơn.

truy cập vào google sheets
 1. Chuyển đến màn hình thiết bị của bạn sau đó nhấp chuột phải.
 2. Chọn New (Mới)Shortcut (Lối tắt).
 3. Đối với vị trí, hãy nhập https://sheets.google.com.
 4. (Tùy chọn) Để đặt tên cho lối tắt của bạn, nhập tên bạn muốn.
 5. Nhấp vào Finish (Hoàn thành).

Vậy là lối tắt cho Sheets tại màn hình chính đã được tạo ra.

Làm việc ngoại tuyến (chỉ dành cho Chrome)

Khi bạn bật truy cập ngoại tuyến, các file gần đây nhất của bạn sẽ tự động được lưu để sử dụng ngoại tuyến.

truy cập vào google sheets
 1. Cài đặt tiện ích mở rộng Google Sheets (Google Tài liệu) Ngoại tuyến .
 2. Trong Drive, nhấp vào Cài đặt Cài đặtSettings (Cài đặt).
 3. Trong phần Ngoại tuyến, hãy chọn hộp Create (Tạo), open (mở)edit (chỉnh sửa) các file Google Docs (Trang tài liệu), Sheets (Trang tính) Slides (Trang trình bày) gần đây của bạn trên thiết bị của mình khi ngoại tuyến.
 4. Nhấp vào Done (Xong).
 5. Nhấp chuột phải vào file và bật Available offline (Khả dụng ngoại tuyến).

Truy cập file ngoại tuyến từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của bạn, để xem Truy cập file Drive được lưu trữ mà không cần Internet.

Giờ đây bạn đã biết cách truy cập vào Google Sheets với nhiều cách khác nhau giúp cho bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Hãy cùng với GCS khám phá sâu hơn các tính năng vô cùng hữu ích của Gooogle Sheets trong các bài viết tiếp theo nhé.

——————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

quản lý lịch trình

Sắp xếp và quản lý lịch trình nhanh chóng bằng cách truy cập Google Calendar, Keep và Tasks

Dễ dàng sắp xếp và quản lý lịch trình công việc, đưa ra các list công việc cần làm ngay trên ứng dụng của Google Workspace (trước đây là G Suite). Giúp bạn đơn giản hóa, tự động hóa được quy trình làm việc một cách khoa học. Với bộ ba ứng ứng dụng: Google Calendar, Google Keep, Google Tasks

Bộ 3 công cụ Google Calendar, Google Keep, Google Tasks đều được sử dụng hoàn toàn miễn phí và rất dễ dàng sử dụng. Khi bạn kết hợp bộ 3 công cụ này lại với nhau thì bạn sẽ sắp xếp và quản lý lịch trình một các nhanh chóng và có một hệ thống làm việc cực kỳ mạnh mẽ. Khu vực Google Calendar giúp mình quản lý thời gian còn Google Keeps sẽ giúp mình quản lý những đầu việc.

Mở Google Calendar và các sự kiện của bạn

quản lý lich trình
 • Mở Calendar: Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Calendar (Lịch) "",hiện ra các sự kiện hàng ngày của bạn và một lịch cho tháng nhỏ ngay bên dưới.
 • Xem chi tiết sự kiện: Nhấp vào sự kiện để mở và xem chi tiết.
 • Để Trả lời lời mời một sự kiện: bạn cần mở sự kiện đó. Ở dưới cùng góc bên trái, bên cạnh Going?, lựa chọn nhấp và một câu trả lời.

Mở ghi chú trong Google Keep

quản lý lich trình
 • Mở Google Keep: Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng ghi chú Giữ.
 • Thêm ghi chú hoặc danh sách: Nhấp vào + Take a note (Tạo ghi chú) hoặc biểu tượng New list (Danh sách mới).
 • Chỉnh sửa ghi chú: Nhấp vào ghi chú và nhập nội dung muốn chỉnh sửa. Nhấp vào Done (Xong).

Mở danh sách việc cần làm của bạn trong Google Tasks

quản lý lich trình
 • Mở Google Task: Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Task Nhiệm vụ. Danh sách hiện tại xuất hiện ở trên cùng, với bất kỳ tác vụ nào bên dưới danh sách.
 • Thêm danh sách mới: Nhấp vào mũi tên Xuống Mũi tên thả xuốngvà sau đóCreate a new list (Tạo danh sách mới).
 • Thay đổi danh sách: Nhấp vào Mũi tên xuống  Mũi tên thả xuống và chọn một danh sách.
 • Thêm nhiệm vụ mới: Nhấp vào  + Add a task (Thêm việc cần làm). Để thêm task mới từ email, hãy kéo email vào danh sách task.
 • Chỉnh sửa hoặc xóa một công việc: Trỏ vào một công việc và nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa . Từ cửa sổ Chỉnh sửa, nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa lời nhắc để xóa đi task bạn muốn.

Lưu ý: Với tư cách là thành viên của một phòng trong Google Chat, bạn có thể tạo và quản lý các task nhóm cũng như phân công task cho các thành viên khác trong phòng. 

Cài thêm một số tiện ích bổ sung

Tùy chỉnh Gmail với các tiện ích bổ sung.

quản lý lich trình
 1. Ở bên phải, nhấp vào biểu biểu tượng Get Add-ons (Tiện ích bổ sung) Thêm vào. Danh sách các tiện ích bổ sung sẽ mở ra trong cửa sổ Google Workspace Marketplace.
 2. Nhấp vào một tiện ích bổ sung.
 3. Nhấp vào Install (Cài đặt).

Còn nhiều công cụ, ứng dụng hữu ích đang chờ bạn khám phá trong những bài viết tiếp theo. Hãy cùng GCS đi tìm hiểu từng công cụ, ứng dụng trong Google Workspace (trước đây là G Suite).

———————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

in và tải xuống các file

In và tải xuống các File của bạn nhanh chóng trên Google Sheets

Bạn thường in file như thế nào? Đăng nhập vào các tài khoản bạn có rồi tải file xuống máy tính sau đó bắt đầu in. Chính vì vậy trong bài viết này GCS sẽ hướng dẫn bạn cách in các tài liệu ngay trên Google Sheets.

In File của bạn

Để bạn có thể in tài liệu của mình nhanh hơn và theo các cách khác nhau. Dưới đây GCS sẽ hướng dẫn bạn 2 cách để in các file trong Google Sheets

Cách 1: Bạn muốn in File của mình, hãy chọn file sau đó chọn Print (In) hoặc nhấp vào biểu tượng Inững

Cách 2:

 1. Trên máy tính, hãy mở một bảng tính tại trang sheets.google.com.
 2. Nếu bạn muốn in một phần của bảng tính, hãy chọn các ô hoặc trang tính.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần File (Tệp) sau đóPrint (In).
 4. Nhấp vào mục Trang tính hiện tại.
  • Để in toàn bộ bảng tính, hãy nhấp vào mục Bảng tính.
  • Để in các ô bạn đã chọn ở bước hai, hãy nhấp vào mục Các ô đã chọn.
  • Để in trang tính bạn đã chọn ở bước hai, hãy nhấp vào mục Trang tính hiện tại.
 5. Nhấp vào mục Next (Tiếp theo).
  • Nếu bạn đang sử dụng Chrome, hãy nhấp vào mục Print (In) trong cửa sổ xuất hiện.
  • Nếu bạn đang sử dụng Firefox hoặc Safari, tệp PDF sẽ tự động tải xuống. Trong trình xem PDF, hãy chuyển đến mục File (Tệp) sau đóPrint (In).
 • Đối với bảng tính : Bạn có thể chọn sheet cần in, bao gồm các tính năng bạn cần và bố cục bạn muốn.

Download các file với nhiều phiên bản ở các định dạng khác

Muốn download file của bạn để có thể mở file bằng các chương trình khác, hãy nhấp File Download as dưới các dạng và chọn một trong các định dạng sau:

In và tải xuống các File

Các định dạng file trong Google Sheets:

 • Microsoft Excel (.xlsx)
 • Định dạng OpenDocument (.ods)
 • Adobe PDF (.pdf)
 • Các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (.csv)
 • Các giá trị được phân tách bằng tab (.tsv)
 • Trang web (.zip)   

Tạo bản sao từ File gốc của bạn

Bạn muốn tạo một bản sao cho file tài liệu để chia sẻ cho mọi người mà không làm ảnh hưởng đến file gốc. Trong Google Sheets có một tính năng giúp bạn có thể làm được điều này.

In và tải xuống các File

Tạo một bản sao tài liệu của bạn:

 1. Nhấp vào FileMake a copy (Tạo bản sao).
 2. (Tùy chọn) Bạn có thể đổi tên cho bản sao được tạo, thay đổi vị trí bạn lưu bản sao đó trong Drive và chia sẻ bản sao đó tới với các đồng nghiệp, đối tác.

Gửi bản sao qua email dưới dạng file đính kèm

Nếu bạn cần cộng tác với ai đó trên tệp của mình ở một chương trình hoặc định dạng khác, chẳng hạn như Word, Excel, PowerPoint hoặc PDF, bạn có thể gửi file đó qua email dưới dạng file đính kèm. Tuy nhiên, thao tác này là gửi một bản sao của document thay vì chia sẻ đi bản gốc, do đó bạn sẽ không thể sử dụng các công cụ cộng tác của Google.

In và tải xuống các File
 1. Nhấp vào File chọn Email as attachment (Email dưới dạng tệp đính kèm).
 2. Chọn một định dạng.
 3. Nhập địa chỉ email hoặc Nhóm bạn muốn gửi bản sao tới.
 4. (Tùy chọn) Nhập tin nhắn.
 5. Nhấp vào Send (Gửi).

Bây giờ bạn đã có thể in và tải xuống các file với nhiều định dạng khác nhau trong Google Sheets. Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo của GCS để khám phá thêm nhiều kiến thức hơn về Google Sheets nhé.

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

Website: www.gcs.vnwww.hvn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/gcsdotvn

cộng tác trên File Google Sheets

Chia sẻ và cộng tác trên File Google Sheets với bạn bè hay đối tác của bạn

Để công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn và hoàn thành công việc nhanh nhất bạn hãy chia sẻ các file đó với mọi người để cùng nhau làm việc trong Google Sheet. Trong bài viết này, GCS sẽ hướng dẫn bạn cách chia sẻ, cộng tác trên file trong Google Sheets.

Chia sẻ File trong Drive, Docs, Sheets, Slides

Lưu ý: Các tùy chọn chia sẻ khác nhau tùy theo quy mô nhóm:

Tối đa 100: Bạn có thể cho phép tối đa 100 người có quyền xem, chỉnh sửa hoặc nhận xét làm việc trên File Google Docs (Tài liệu), Sheets (Trang tính) hoặc Slides (Trang trình bày) cùng một lúc. 

100 trở lên:  Khi 100 người trở lên đang truy cập một File, chỉ chủ sở hữu và một số người dùng có quyền chỉnh sửa mới có thể chỉnh sửa File. Để cho phép hơn 100 người xem hoặc chỉnh sửa File của bạn cùng lúc, hãy xuất bản File đó dưới dạng trang web.

Chia sẻ File hoặc thư mục với những người cụ thể

Chia sẻ và cộng tác trên File Google Sheets
 1. Chọn File bạn muốn chia sẻ.
 2. Nhấp vào Share (Chia sẻ) hoặc biểu tượng chia sẻ Chia sẻ.
 3. Trong phần “Chia sẻ với mọi người và nhóm”, hãy nhập địa chỉ email bạn muốn chia sẻ.

Quan trọng: Nếu bạn chia sẻ với một địa chỉ email không phải là Tài khoản Google, họ chỉ có thể xem File.

 1. Để thay đổi những gì mọi người có thể làm để đọc của bạn, ở bên phải, nhấp vào mũi tên xuống Xuống và sau đó Viewer (Người xem), Commenter (Người nhận xét), hoặc Editor (Người chỉnh sửa).
 2. Chọn để thông báo cho mọi người.

Nếu bạn muốn thông báo cho mọi người rằng bạn đã chia sẻ tài liệu với họ, hãy chọn hộp bên cạnh “Thông báo cho mọi người”. Nếu bạn thông báo cho mọi người, mỗi địa chỉ email bạn nhập sẽ được bao gồm trong email. Nếu bạn không muốn thông báo cho mọi người, hãy bỏ chọn hộp thông báo.

 1. Nhấp vào Share (Chia sẻ) hoặc Send (Gửi).

Chia sẻ liên kết đến một File hoặc thư mục

Bước 1: Trong Drive, nhấp chuột phải vào File hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ và chọn Chia sẻ  Chia sẻ.
Trong Docs , Sheets, hoặc Slides , ở phía trên, bấm Share (Chia sẻ).
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chia sẻ các File mà bạn sở hữu hoặc có quyền chỉnh sửa.

Bước 2: (Tùy chọn) Để chỉ định những gì mọi người có thể làm với File của bạn khi bạn chia sẻ File, dưới tên tổ chức của bạn, hãy nhấp vào Change (Thay đổi):

 • Để thay đổi sự cho phép, ở bên phải, nhấp vào mũi tên xuống và chọn Viewer (Người xem), Commenter (Người nhận xét), hoặc Editor (Người chỉnh sửa).
 • Để cho phép chia sẻ liên kết ra bên ngoài tổ chức của bạn, bên cạnh tên tổ chức của bạn, hãy nhấp vào Mũi tên xuống Public (Công khai).

Lưu ý:  Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy liên hệ với quản trị viên Google Workspace của bạn.

Bước 3: Nhấp vào Copy link (Sao chép liên kết).

Bước 4: Nhấp vào Done (Xong).

Bước 5: Dán liên kết vào email, trên trang web hoặc bất cứ nơi nào bạn cần chia sẻ.

Cách để huỷ quyền chia sẻ các File cho mọi người

Ngừng chia sẻ File hoặc thư mục bạn sở hữu

Chia sẻ và cộng tác trên File Google Sheets
 1. Mở màn hình chính cho Google Sheets.
 2. Chọn một File hoặc thư mục.
 3. Nhấp vào Share (Chia sẻ) hoặc biểu tượng chia sẻ Chia sẻ.
 4. Tìm người mà bạn muốn ngừng chia sẻ.
 5. Ở bên phải tên của họ, nhấp vào Mũi tên xuống  Xuống và sau đó Remove (Xóa).
 6. Để lưu các thay đổi, hãy nhấp vào Save (Lưu).

Xóa liên kết đến File hoặc thư mục bạn sở hữu:

 1. Mở màn hình chính cho Google Sheets.
 2. Mở hoặc chọn một File hoặc thư mục.
 3. Nhấp vào Share (Chia sẻ) hoặc biểu tượng chia sẻ   Chia sẻ và sau đó Get link (Nhận liên kết).
 4. Trong “Nhận liên kết”, nhấp vào Mũi tên xuống Xuống.
 5. Chọn Restricted (Bị hạn chế).
 6. Nhấp vào Done (Xong).

Thêm nhận xét và câu trả lời trong Google Sheets (Trang tính)

Chia sẻ và cộng tác trên File Google Sheets

Bước 1: Chọn văn bản bạn muốn nhận xét.

Bước 2: Nhấp vào Thêm bình luận .

Bước 3: Nhập bình luận của bạn vào ô.

Bước 4: (Tùy chọn)  Để hướng công việc của bạn hoặc nhận xét đến một người cụ thể, hãy nhập dấu cộng (+) theo sau là địa chỉ email của họ. Bạn có thể thêm bao nhiêu người tùy thích. Mỗi người sẽ nhận được một email với nhận xét của bạn và một liên kết đến File.

Bước 5: (Tùy chọn) Để gán nhận xét cho một người cụ thể, hãy chọn hộp Chỉ định cho .

Bước 6: Nhấp vào Comment (Nhận xét) hoặc Assign (Chỉ định) .

Đề xuất các chỉnh sửa trong Tài liệu

Trong Google Sheets, bạn cũng có thể đề xuất các thay đổi trực tiếp mà không làm ảnh hưởng đến nội dung trong tài liệu gốc đó bằng cách đề xuất chỉnh sử

Chia sẻ và cộng tác trên File Google Sheets
 1. Ở góc trên cùng, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ Đề xuất, chế độ này cũng có thể xuất hiện dưới dạng  Đề xuất.
 2. Để đề xuất một chỉnh sửa, bạn hãy nhập nội dung ngay sau văn bản đó.
 3. Chủ sở hữu của tài liệu sẽ nhận được một email có đề xuất của bạn. Khi nhấp vào bất kỳ đề xuất nào, họ có thể Chấp nhận Đánh dấuhoặc Từ chối Đóngđề xuất đó.

Trò chuyện trực tiếp với mọi người trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày

Bạn cũng có thể cộng tác trong tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày qua trò chuyện. Nếu có nhiều người mở File của bạn, chỉ cần nhấp vào Hiển thị trò chuyện  Hiển thị trò chuyện để mở trò chuyện nhóm. Bạn có thể nhận được phản hồi tức thì mà không cần rời khỏi File của mình.

Bây giờ bạn đã có thể chia sẻ và cộng tác trên file Google Sheets của bạn. Công việc của bạn sẽ trở nên dễ dàng và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn khí có sự hỗ trợ từ nhiều người.

———————————————————————————————————————————————

Bạn hãy liên hệ ngay với GCS sẽ hỗ trợ mọi thắc mắc của bạn. 

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn

Website: www.gcs.vnwww.hvn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/gcsdotvn

thêm và chỉnh sửa nội sheet

Cách để thêm và chỉnh sửa nội dung Sheet trong Google Sheets của bạn

Google Sheets là một công cụ vô cùng tuyệt vời cho công việc của bạn giúp bạn có thể làm việc ở mọi nơi, mọi lúc và trên các thiết bị. Bạn có thể thấy nếu bạn dùng Excel trên máy tính của bạn thì bạn chỉ có thể độc lập cá nhân với làm việc dữ liệu. Nhưng khi bạn sử dụng Google Sheets tuỳ vào quyền bạn cung cấp cho ai đó truy cập vào dữ liệu của mình, mọi người có thể xem, chỉnh sửa dữ liệu đó và được lưu tự động trên Google Drive của bạn. 

Google Sheets giúp bạn dễ dàng làm việc với nhiều tính năng khác nhau. Để bạn có thể làm việc hiệu quả trên Google Sheets, GCS sẽ từng bước giúp đỡ bạn. Công việc đầu tiên khi bạn đã tạo được một file sheet thành công đó là bạn phải biết cách thêm và chỉnh sửa nội dung Sheet.

Nhập và chỉnh sửa dữ liệu trong File Sheet của bạn

chỉnh sửa nội dung Sheet

Bước 1: Đổi tên bảng tính của bạn: Nhấp vào Untitled spreadsheet (Bảng tính không có tiêu đề) và nhập tên mới.

Bước 2: Nhập văn bản hoặc dữ liệu: Nhấp vào một ô và nhập nội dung.

Bước 3: Chèn thêm các mục: Nhấp vào Insert (Chèn) và thêm biểu đồ, hình ảnh, bản vẽ, chức năng, ghi chú,…

Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm một hàm vào một ô bằng cách nhập “=”. Để xem những chức năng nào có sẵn, hãy xem danh sách chức năng của bảng tính Google.

Tùy chỉnh bảng tính của bạn

Chọn các ô trong bảng tính của bạn và sau đó định dạng chúng bằng các tùy chọn trên thanh công cụ.

Hoàn tác hoặc làm lại các thay đổi cuối cùng của bạn hoặc in bảng tính của bạn.
Sao chép định dạngSao chép định dạng từ bất kỳ văn bản nào và áp dụng nó cho lựa chọn văn bản khác.
Định dạng dữ liệu của bạnĐịnh dạng dữ liệu của bạn dưới dạng tiền tệ hoặc tỷ lệ phần trăm, thay đổi vị trí thập phân,…
Arial |10 Thay đổi phông chữ hoặc kích thước phông chữ.
Làm cho văn bản in đậm hoặc in nghiêng, gạch ngang văn bản hoặc thay đổi màu văn bản.
Thêm hoặc thay đổi màu của ô.
Biên giớiThêm hoặc chỉnh sửa đường viền ô.
Hợp nhất các ôHợp nhất các ô.
Thay đổi căn chỉnh văn bảnThay đổi căn chỉnh văn bản, cách kết thúc văn bản hoặc xoay văn bản.
Đồ thị Chèn liên kết, nhận xét hoặc biểu đồ.
Bộ lọcLọc dữ liệu của bạn.
Thêm chức năngThêm chức năng.

Làm việc với hàng, cột hoặc ô trong File Sheet

Thêm hàng, cột hoặc ô

Bước 1: Chọn hàng, cột hoặc ô gần nơi bạn muốn thêm mục nhập mới của mình.

Bước 2: Có 2 cách thêm hàng, cột hoặc ô.

Cách 1: Chọn Insert (Chèn) trên bảng menu sau đó chọn vị trí bạn muốn chèn thêm hàng, cột hoặc ô.

Cách 2: Bấm chuột phải vào hàng, cột hoặc ô được đánh dấu Insert (Chèn) chọn vị trí để chèn mục nhập mới.

Delete (Xóa), Clear (Xoá nội dung) hoặc Hide (Ẩn) hàng và cột

Bấm chuột phải vào số hàng hoặc ký tự cột Delete (Xóa), Clear (Xoá nội dung) hoặc Hide (Ẩn).

Xóa ô: Chọn các ô và nhấp chuột phải vào Xóa ô Chuyển sang trái hoặc Chuyển lên.

Di chuyển hàng hoặc cột: Chọn số hàng hoặc ký tự cột và kéo nó đến vị trí mới.

Di chuyển ô:

chỉnh sửa nội dung Sheet
 1. Chọn các ô.
 2. Trỏ con trỏ lên đầu các ô đã chọn cho đến khi một bàn tay xuất hiện.
 3. Kéo các ô đến một vị trí mới.

Cố định hàng và cột tiêu đề: Giữ một hàng hoặc cột ở cùng một vị trí khi bạn cuộn qua bảng tính của mình. Trên thanh menu, nhấp vào View Freeze và chọn một tùy chọn.

Làm việc với nhiều trang tính

chỉnh sửa nội dung Sheet

Thêm một trang tính

Ở cuối bảng tính của bạn, nhấp vào Thêm trang tính để thêm một trang tính khác.

Xóa hoặc sao chép một trang tính

 1. Mở trang tính.
 2. Ở cuối bảng tính của bạn, trên tab của trang tính, hãy nhấp vào Mũi tên xuống .
 3. Chọn Xóa hoặc Sao chép.

Với tính năng cộng tác với mọi người trong thời gian thực trên môi trường đám mây, các nhóm có thể làm việc song song để tiến nhanh hơn bao giờ hết. Với Google Workspace (trước đây là G Suite), mọi người áp dụng những cách mới để làm việc cùng nhau giúp cho mọi người tiết kiệm thời gian và kết quả đạt được tốt hơn. 

Google Sheets là một giải pháp trực tuyến độc lập và được sử dụng nhiều. Đây là sản phẩm đem đến cho bạn nhiều chức năng khác nhau đủ để thực hiện công việc thường xuyên với các bảng. Google Sheets thực sự là một lựa chọn tốt giúp bạn sắp xếp hợp lý dữ liệu và truy cập vào trang tính bằng các loại thiết bị khác nhau.

———————————————————————————————————————————————

Hãy liên hệ với GCS để được hỗ trợ tốt nhất cho giải pháp doanh nghiệp của bạn.

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. GCS rất mong được đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường phát triển và nhận được sự tin tưởng từ phía quý khách hàng.

Địa chỉ: Lô TT02-15, KĐT Mon City, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6688 6666 | 024 9999 6669 | 028 9999 6669

Hotline kinh doanh: 0843 999 666 | 0842 999 666 | 0822 999 666 | 0334 999 666

Hotline kỹ thuật: 0777 247 777 | 0776 247 777 | 0705 247 777

Email: kinhdoanh@hvn.vn | kythuat@hvn.vn