Voldemort

"There is no good and evil. There is only power, and those too weak to seek it"

bo cuc moi trong google drive

Tìm hiểu về bố cục mới trong Google Meet

Google đã đơn giản hóa phiên bản Google Meet dành cho máy tính để bàn và laptop để cung cấp cho người dùng nhiều không gian hơn cho nguồn cấp dữ liệu video, nội dung và tìm kiếm dễ dàng hơn.

Scroll to Top